Szkolenie f-gazowe/Certyfikacja personelu

F-GAZY

Szkolenie dwudniowe

Szkolenie f-gazowe realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017, poz. 1567) (kat. I, II, III i IV) – tzw. „Ustawa F-gazowa”

Miejsce szkolenia:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH"
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

Szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń (tzw. uprawnienia F-gazowe), zgodnie Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017r, poz. 1567).

 • dwudniowe szkolenie (wykłady i zajęcia praktyczne)
 • egzamin teoretyczny i praktyczny realizowany przez jednostkę zewnętrzną (w drugim dniu)
 • profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe
 • materiały i pomoce dydaktyczne
 • wyżywienie (obiad)

Koszt szkolenia: 800 zł netto, koszt egzaminu: 400 zł netto

W formularzu rejestracyjnym należy podać w uwagach: VIESSMANN 

Cena nie obejmuje kosztów związanych z zakwaterowaniem w hotelu!

Pozytywny wynik egzaminu upoważnia do uzyskania certyfikatu dla personelu (certyfikatu f-gazowego), który jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Certyfikat dla personelu (certyfikat F-gazowy) może uzyskać osoba, która:
• jest pełnoletnia,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku,
• złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.

Certyfikat dla personelu (certyfikat F-gazowy) jest wydawany na wniosek osoby, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy;
 • numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
 • adres wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie albo oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uwaga: Oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 • dokument potwierdzający złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym i określający zakres egzaminu, wydany przez jednostkę oceniającą personel.
 • dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu i wydanie certyfikatu dla personelu.

Koszty szkolenia nie obejmują wydania certyfikatu przez UDT.